فهرست بستن

اتصالات برنجی

اتصالات برنجی

کلیه اتصالات برنجی ، از مواد درجه یک و آلیاژ استاندارد که به صورت شمش و پرس فورج و با بهره گیری از ماشین آلات تراشکاری (CNC)، با دقت بسیار بالا تولید می گردد.

اتصال نر یکسر دنده

سایز (میلیمتر) :
۱/۲×۱۶/۲۰ 
۳/۴×۱۶/۲۰ 
۳/۴×۲۵/۳۲  
۱×۲۵/۳۲  

اتصال ماده یکسر دنده

سایز (میلیمتر) :

۱/۲×۱۶/۲۰ 

۳/۴×۱۶/۲۰

۳/۴×۲۵/۳۲

۱×۲۵/۳۲

زانو نر یکسر دنده

سایز (میلیمتر) :

۱/۲×۱۶/۲۰

۳/۴×۱۶/۲۰

۳/۴×۲۵/۳۲

۱×۲۵/۳۲

زانو ماده یکسر دنده

سایز (میلیمتر) :

۱/۲×۱۶/۲۰

۳/۴×۱۶/۲۰

۳/۴×۲۵/۳۲

زانو دیواری

سایز (میلیمتر) :

۱/۲×۱۶/۲۰

۳/۴×۱۶/۲۰

سه راه ناف فلزی

سایز (میلیمتر) :
۱/۲×۱۶/۲۰
۳/۴×۲۵/۳۲

زانو سه راه دیواری

سایز (میلیمتر) :

۱/۲×۱۶/۲۰