فهرست بستن

استانداردهای ملی لوله و اتصالات پلی اتیلن

استانداردهای ملی تولید لوله و اتصالات پلی اتیلن

در این صفحه می توانید استانداردهای ملی تولید لوله و اتصالات پلی اتیلن شامل استانداردهای ۱۴۴۲۷-۲، ۱۴۴۲۷-۳ و M-PL-014-1(3) را مشاهده و دانلود بفرمایید.</p
استانداردهای ملی لوله و اتصالات پلی اتیلن

شرح

کد استاندارد

دانلود فایل

استاندارد تولید لوله های پلی اتیلن

INSO 14427-2

۱۴۴۲۷-۲

استاندارد تولید اتصالات پلی اتیلن

INSO 14427-3

۱۴۴۲۷-۳

استاندارد تولید لوله های گازرسانی

IGS-M-PL-014-1(3)

M-PL-014-1(3)