گروه صنعتی پترو آب حیات کالا تولید و تامین کننده لوله پلی اتیلن، اتصالات پلی اتیلن، لوله کاروگیت و اسپیرال، تجهیزات آبیاری قطره ای و … قیمت روز انواع لوله پلی اتیلن را در اختیار شما قرار خواهد داد.

اندازه لولهفشار لوله(بر حسب PN)تصویرقیمت( در هر متر)
لوله پلی اتیلن ۱ اینچ۸ تا ۲۵لوله پلی اتیلن 1 اینچبا توجه به نوسانات قیمت ارز و مواد اولیه، لطفا تماس بگیرید
لوله پلی اتیلن ۲ اینچ۴ تا ۲۵ لوله پلی اتیلن 2 اینچبا توجه به نوسانات قیمت ارز و مواد اولیه، لطفا تماس بگیرید
لوله پلی اتیلن ۳ اینچ۳٫۲ تا ۲۵لوله پلی اتیلن 3 اینچبا توجه به نوسانات قیمت ارز و مواد اولیه، لطفا تماس بگیرید
لوله پلی اتیلن ۴ اینچ۳٫۲ تا ۲۵لوله پلی اتیلن 4 اینچبا توجه به نوسانات قیمت ارز و مواد اولیه، لطفا تماس بگیرید
لوله پلی اتیلن ۵ اینچ۳٫۲ تا ۲۵لوله پلی اتیلن 5 اینچبا توجه به نوسانات قیمت ارز و مواد اولیه، لطفا تماس بگیرید
لوله پلی اتیلن ۶ اینچ۳٫۲ تا ۲۵لوله پلی اتیلن 6 اینچبا توجه به نوسانات قیمت ارز و مواد اولیه، لطفا تماس بگیرید
لوله پلی اتیلن ۸ اینچ۳٫۲ تا ۲۵لوله پلی اتیلن 8 اینچبا توجه به نوسانات قیمت ارز و مواد اولیه، لطفا تماس بگیرید
لوله پلی اتیلن ۱۰ اینچ۳٫۲ تا ۲۵لوله پلی اتیلن 10 اینچبا توجه به نوسانات قیمت ارز و مواد اولیه، لطفا تماس بگیرید
لوله پلی اتیلن ۱۱۰ میلیمتر۳٫۲ تا ۲۵با توجه به نوسانات قیمت ارز و مواد اولیه، لطفا تماس بگیرید
لوله پلی اتیلن ۱۴۰ میلیمتر۳٫۲ تا ۲۵لوله پلی اتیلن 140 میلیمتربا توجه به نوسانات قیمت ارز و مواد اولیه، لطفا تماس بگیرید
لوله پلی اتیلن ۱۶۰ میلیمتر۳٫۲ تا ۲۵لوله پلی اتیلن 160 میلیمتربا توجه به نوسانات قیمت ارز و مواد اولیه، لطفا تماس بگیرید
لوله پلی اتیلن ۱۸۰ میلیمتر۳٫۲ تا ۲۵لوله پلی اتیلن 180 میلیمتربا توجه به نوسانات قیمت ارز و مواد اولیه، لطفا تماس بگیرید
لوله پلی اتیلن ۲۰۰ میلیمتر۳٫۲ تا ۲۵ لوله پلی اتیلن 200 میلیمتربا توجه به نوسانات قیمت ارز و مواد اولیه، لطفا تماس بگیرید
لوله پلی اتیلن ۲۲۵ میلیمتر۳٫۲ تا ۲۵لوله پلی اتیلن 225 میلیمتربا توجه به نوسانات قیمت ارز و مواد اولیه، لطفا تماس بگیرید
لوله پلی اتیلن ۲۵۰ میلیمتر۳٫۲ تا ۲۵با توجه به نوسانات قیمت ارز و مواد اولیه، لطفا تماس بگیرید
لوله پلی اتیلن ۲۸۰ میلیمتر۳٫۲ تا ۲۵لوله پلی اتیلن 280 میلیمتربا توجه به نوسانات قیمت ارز و مواد اولیه، لطفا تماس بگیرید
لوله پلی اتیلن ۳۱۵ میلیمتر۳٫۲ تا ۲۵لوله پلی اتیلن 315 میلیمتربا توجه به نوسانات قیمت ارز و مواد اولیه، لطفا تماس بگیرید
لوله پلی اتیلن ۳۵۵ میلیمتر۳٫۲ تا ۲۵لوله پلی اتیلن 355 میلیمتربا توجه به نوسانات قیمت ارز و مواد اولیه، لطفا تماس بگیرید
لوله پلی اتیلن ۴۰۰ میلیمتر۳٫۲ تا ۲۵لوله پلی اتیلن 400 میلیمتربا توجه به نوسانات قیمت ارز و مواد اولیه، لطفا تماس بگیرید
لوله پلی اتیلن ۴۵۰ میلیمتر۳٫۲ تا ۲۵لوله پلی اتیلن 450 میلیمتربا توجه به نوسانات قیمت ارز و مواد اولیه، لطفا تماس بگیرید
لوله پلی اتیلن ۵۰۰ میلیمتر۳٫۲ تا ۲۵لوله پلی اتیلن 500 میلیمتربا توجه به نوسانات قیمت ارز و مواد اولیه، لطفا تماس بگیرید
لوله پلی اتیلن ۵۶۰ میلیمتر۳٫۲ تا ۲۵لوله پلی اتیلن 560 میلیمتربا توجه به نوسانات قیمت ارز و مواد اولیه، لطفا تماس بگیرید
لوله پلی اتیلن ۶۳۰ میلیمتر۳٫۲ تا ۲۵لوله پلی اتیلن 630 میلی متربا توجه به نوسانات قیمت ارز و مواد اولیه، لطفا تماس بگیرید
لوله پلی اتیلن ۷۱۰ میلیمتر۳٫۲ تا ۲۵لوله پلی اتیلن 710 میلیمتربا توجه به نوسانات قیمت ارز و مواد اولیه، لطفا تماس بگیرید
لوله پلی اتیلن ۸۰۰ میلیمتر۳٫۲ تا ۲۵
لطفا تماس بگیرید
لوله پلی اتیلن ۹۰۰ میلیمتر۳٫۲ تا ۲۵
لطفا تماس بگیرید

جدول قیمت لوله پلی اتیلن نباید از قیمت مواد پلی اتیلن پائینتر باشد و اگر در لیست قیمت لوله پلی اتیلن که از فروشنده گرفتید قیمت لوله از مواد ارزانتر باشد اطمینان باشید که در تولید لوله‌های شما از مواد ضایعاتی به صورت گسترده استفاده میکنند و اینگونه لوله‌ها به هیچ وجه مناسب استفاده نمیباشند.

لوله پلی اتیلن جدول مشخصات
جدول اطلاعات لوله پلی اتیلن براساس استاندارد INSO14427