با توجه به اینکه پشت لوله های دوجداره مانند لو له پلی اتیلن تک جداره صاف و مسطح نیست، در نتیجه جهت اتصال به منهول می بایست از یک قطعه واسطه به نام کوپلردنباله دار استفاده نمود.

برای اتصال دهی لوله های دوجداره مانند اتصال لوله تک جداره ،ابتدا برشکاری را انجام می دهیم و بعد از نصب اورینگ آب بندی میکنیم پس از اتصال کوپلر به منهول لوله دو جداره را به کوپلر وصل می کنیم.

نکته: کوپلر های دنباله دار، تا حدود 10 درجه انحراف در زاویه ورود ی لوله را آب بندی می نمایند.

منهول پلی اتیلن با کفی دو راهی

این منهول که سازگار با لوله های دوجداره که ورودی و یک خروجی دارد و آبراهه آن به صورت مستقیم است یعنی زاویه 180 درجه بین ورودی و خروجی.

منهول پلی اتیلن با کفی چهار راهی

این منهول دارای سه ورودی و یک خروجی است و آبراهه آن نسبت به هم زاویه 90 درجه دارند.

تعریف استاندارد منهول

منهول پلی اتیلن قادر است تا وزن خاک روی آن وبار وزن تعدادی نفر و تجهیزات سبک را تحمل نماید. در محل های پیاده رو و محوطه چمن پارک ها می توان دریچه منهول را به آسانی بر روی یک ردیف آجر که دور تا دور ورودی آدم رو می گذاریم، قرار دهیم و احتیاجی به اجرای دال بتنی نیست.

چنان چه منهول پلی اتیلن تحت بارهای ترافیکی باشد، به تناسب حداکثر بار وارده مانند وسایل سبک ،نیمه سنگین و سنگین بایستی دال بتنی مسلح را اجرا نماییم و دریچه را روی دال قرار دهیم تا بارهای وارده توسط دال گسترده شده و به خاک اطراف منهول وارد شوند. از قرار دادن دال بتنی بطور مستقیم بر روی منهول جداً خود داری کنید.

دسته‌ها: مقالات