محصولات آبیاری باغات و فشای سبز Rain ایتالیا مناسب برای استفاده در باغات و فشاهای سبز

محصولات Rain در چند گروه عمده عرضه می گردد:

تایمرهای Rain

تایمرهای Rain

کنترلهای Rain

کنترلهای Rain

شیرهای برقی Rain

شیرهای برقی rain

سنسورهای Rain

سنسورهای Rain

اتصالات و ادوات متفرقه Rain

اتصالات و ادوات متفرقه Rain