با ما تماس بگیرید: 14-88325312-021

اتصالات الکتروفیوژن جورج فیشر

منتشرشده توسط pahk در تاریخ

بوشن همراه با تثبیت کننده یکپارچه لوله
بوشن همراه با تثبیت کننده یکپارچه لوله
بوشن
بوشن
بوشن
کوپلر
بوشن
زانو 90 درجه
زانو 90 درجه
زانو 90 درجه
زانو 90 درجه
زانو 90 درجه
زانو 90 درجه
زانو 45 درجه
زانو 45 درجه
زانو 45 درجه
زانو 45 درجه
سه راه مساوی 90 درجه
سه راه مساوی 90 درجه
سه راه مساوی 90 درجه
سه راه مساوی 90 درجه
سه راه نامساوی 90 درجه
سه راه نامساوی 90 درجه
سه راه نامساوی 90 درجه
سه راه نامساوی 90 درجه
سراه مساوی یا نامساوی 90 درجه با خروجی قابل جوش
تبدیل
تبدیل
تبدیل
تبدیل
تبدیل
تبدیل
درپوش انتهایی
درپوش انتهایی
درپوش انتهایی
درپوش انتهایی
درپوش انتهایی
درپوش انتهایی
بوشن تبدیل پلی اتیلن / استیل با سر مادگی
بوشن تبدیل پلی اتیلن / استیل با سر مادگی
بوشن تبدیل پلی اتیلن / استیل با سر نر
بوشن تبدیل پلی اتیلن / استیل با سر نری
بوشن تبدیل پلی اتیلن / برنج با سر نری
بوشن تبدیل پلی اتیلن / برنج با سر نری
بوشن تبدیل پلی اتیلن / برنج با سر مادگی
بوشن تبدیل پلی اتیلن / برنج با سر مادگی
تبدیل
تبدیل
زانو تبدیل 90 درجه پلی اتیلن به استیل سر مادگی
زانو تبدیل 90 درجه پلی اتیلن به استیل سر مادگی
زانو تبدیل 90 درجه پلی اتیلن به استیل سر نری
زانو تبدیل 90 درجه پلی اتیلن به استیل سر نری
زانو تبدیل 90 درجه پلی اتیلن به برنج 
زانو تبدیل 90 درجه پلی اتیلن به برنج 
کمربند الکتروفیوژن
کمربند الکتروفیوژن