بوشن همراه با تثبیت کننده یکپارچه لوله
بوشن همراه با تثبیت کننده یکپارچه لوله
بوشن
بوشن
بوشن
کوپلر
بوشن
زانو 90 درجه
زانو 90 درجه
زانو 90 درجه
زانو 90 درجه
زانو 90 درجه
زانو 90 درجه
زانو 45 درجه
زانو 45 درجه
زانو 45 درجه
زانو 45 درجه
سه راه مساوی 90 درجه
سه راه مساوی 90 درجه
سه راه مساوی 90 درجه
سه راه مساوی 90 درجه
سه راه نامساوی 90 درجه
سه راه نامساوی 90 درجه
سه راه نامساوی 90 درجه
سه راه نامساوی 90 درجه
سراه مساوی یا نامساوی 90 درجه با خروجی قابل جوش
تبدیل
تبدیل
تبدیل
تبدیل
تبدیل
تبدیل
درپوش انتهایی
درپوش انتهایی
درپوش انتهایی
درپوش انتهایی
درپوش انتهایی
درپوش انتهایی
بوشن تبدیل پلی اتیلن / استیل با سر مادگی
بوشن تبدیل پلی اتیلن / استیل با سر مادگی
بوشن تبدیل پلی اتیلن / استیل با سر نر
بوشن تبدیل پلی اتیلن / استیل با سر نری
بوشن تبدیل پلی اتیلن / برنج با سر نری
بوشن تبدیل پلی اتیلن / برنج با سر نری
بوشن تبدیل پلی اتیلن / برنج با سر مادگی
بوشن تبدیل پلی اتیلن / برنج با سر مادگی
تبدیل
تبدیل
زانو تبدیل 90 درجه پلی اتیلن به استیل سر مادگی
زانو تبدیل 90 درجه پلی اتیلن به استیل سر مادگی
زانو تبدیل 90 درجه پلی اتیلن به استیل سر نری
زانو تبدیل 90 درجه پلی اتیلن به استیل سر نری
زانو تبدیل 90 درجه پلی اتیلن به برنج 
زانو تبدیل 90 درجه پلی اتیلن به برنج 
کمربند الکتروفیوژن
کمربند الکتروفیوژن