با ما تماس بگیرید: 14-88325312-021

استاندارد اتصالات آبرسانی تحت فشار

آشنایی با استاندارد انواع و ابعاد اتصالات آب رسانی جوشی و مکانیکی مفاهیم انواع اتصالات تحت فشار ( جوشی، مکانیکی، الکتروفیوژن) ابعاد، مشخصات ظاهری و هندسی، مشخصات فیزیکی و شیمیایی ،اتصالات مکانیکی و دستی، روش آزمون فشار کوتاه مدت .