با ما تماس بگیرید: 14-88325312-021

فلنج هسته فولادی پلی اتیلن

فلنج هسته فولادی پلی اتیلن در پروژه های آبرسانی و کشاورزی و مصارف مختلف صنعتی بکار برده می شود. این اتصالات از طریق جوشکاری بات فیوژن در سیستم لوله کشی نصب می شود.در واقع این اتصال از رینگ فولادی پوشیده شده از پلی اتیلن با چگالی بالا به منظور افزایش ادامه مطلب…

چهار راهی جوشی (بات فیوژن) پلی اتیلن

چهار راهی جوشی پلی اتیلن در پروژه های آبرسانی و کشاورزی و مصارف مختلف صنعتی بکار برده می شود. این اتصالات از طریق جوشکاری بات فیوژن در سیستم لوله کشی نصب می شود. در گروه صنعتی پترو آب حیات کالا چهار راهی بات فیوژن در اندازه های مختلف بسته به ادامه مطلب…

درپوش انتهایی جوشی (بات فیوژن)

درپوش انتهایی جوشی پلی اتیلن در پروژه های آبرسانی و کشاورزی و مصارف مختلف صنعتی بکار برده می شود. این اتصالات از طریق جوشکاری بات فیوژن در سیستم لوله کشی نصب می شود. در گروه صنعتی پترو آب حیات کالا کپ بات فیوژن در اندازه های مختلف بسته به نوع ادامه مطلب…

تبدیل غیر هم مرکز

تبدیل غیر هم مرکز پلی اتیلن در پروژه های آبرسانی و کشاورزی و مصارف مختلف صنعتی بکار برده می شود. این اتصالات از طریق جوشکاری بات فیوژن در سیستم لوله کشی نصب می شود. در گروه صنعتی پترو آب حیات کالا تبدیل غیر هم مرکز در اندازه های مختلف بسته ادامه مطلب…

تبدیل چند پله ای پلی اتیلن

تبدیل چند پله ای پلی اتیلن در پروژه های آبرسانی و کشاورزی و مصارف مختلف صنعتی بکار برده می شود. این اتصالات از طریق جوشکاری بات فیوژن در سیستم لوله کشی نصب می شود. در گروه صنعتی پترو آب حیات کالا تبدیل چند پله ای در اندازه های مختلف بسته ادامه مطلب…

تبدیل تک پله ای

تبدیل تک پله ای پلی اتیلن در پروژه های آبرسانی و کشاورزی و مصارف مختلف صنعتی بکار برده می شود. این اتصالات از طریق جوشکاری بات فیوژن در سیستم لوله کشی نصب می شود. در گروه صنعتی پترو آب حیات کالا تبدیل تک پله ای در اندازه های مختلف بسته ادامه مطلب…

زانو 30 درجه جوشی (بات فیوژن)

زانو 30 درجه جوشی جنس پلی اتیلن در پروژه های آبرسانی و کشاورزی و مصارف مختلف صنعتی بکار برده می شود. این اتصالات از طریق جوشکاری بات فیوژن در سیستم لوله کشی نصب می شود. به منظور اتصال لوله های پلی اتیلن به دیگر لوله ها حتی با جنس های ادامه مطلب…

زانو 45 درجه جوشی (بات فیوژن)

زانو 45 درجه جوشی پلی اتیلن در پروژه های آبرسانی و کشاورزی و مصارف مختلف صنعتی بکار برده می شود. این اتصالات از طریق جوشکاری بات فیوژن در سیستم لوله کشی نصب می شود. به منظور اتصال لوله های پلی اتیلن به دیگر لوله ها حتی با جنس های مختلف ادامه مطلب…

زانو 90 درجه جوشی (بات فیوژن)

زانو 90 درجه جوشی پلی اتیلن در پروژه های آبرسانی و کشاورزی و مصارف مختلف صنعتی بکار برده می شود. این اتصالات از طریق جوشکاری بات فیوژن در سیستم لوله کشی نصب می شود. به منظور اتصال لوله های پلی اتیلن به دیگر لوله ها حتی با جنس های مختلف ادامه مطلب…

سه راه 90 درجه نامساوی جوشی (بات فیوژن)

سه راه 90 درجه نامساوی جوشی پلی اتیلن در پروژه های آبرسانی و کشاورزی و مصارف مختلف صنعتی بکار برده می شود. این اتصالات از طریق جوشکاری بات فیوژن در سیستم لوله کشی نصب می شود. به منظور ایجاد انشعاب از لوله های اصلی، تغییر مسیر و اتصال لوله های ادامه مطلب…

سه راه 90 درجه مساوی جوشی (بات فیوژن)

سه راه 90 درجه مساوی جوشی پلی اتیلن در پروژه های آبرسانی و کشاورزی و مصارف مختلف صنعتی بکار برده می شود. این اتصالات از طریق جوشکاری بات فیوژن در سیستم لوله کشی نصب می شود. به منظور ایجاد انشعاب از لوله های اصلی، تغییر مسیر و اتصال لوله های ادامه مطلب…

فلنج جوشی (بات فیوژن) پلی اتیلن

فلنج جوشی پلی اتیلن در پروژه های آبرسانی و کشاورزی و مصارف مختلف صنعتی بکار برده می شود. این اتصالات از طریق جوشکاری بات فیوژن در سیستم لوله کشی نصب می شود. به منظور اتصال لوله ها به یکدیگر یا اتصال تجهیزات به لوله از انواع فلنج ها استفاده می ادامه مطلب…