با ما تماس بگیرید: 14-88325312-021

فلنج سوراخدار الکتروفیوژن پلی اتیلن

فلنج سوراخدار الکتروفیوژن پلی اتیلن پلی اتیلن نوعی از اتصالات است که در خطوط لوله گاز و آب استفاده می شود. در این رابطه ، روش گرمایش با روشهای جوشکاری نسبتاً قدیمی متفاوت است و از برق برای تولید گرما استفاده می شود. با استفاده از روش جوشکاری الکتروفیوژن می ادامه مطلب…

کپ الکتروفیوژن پلی اتیلن

کپ (درپوش) الکتروفیوژن نوعی از اتصالات است که در خطوط لوله گاز و آب استفاده می شود. در این رابطه ، روش گرمایش با روشهای جوشکاری نسبتاً قدیمی متفاوت است و از برق برای تولید گرما استفاده می شود. با استفاده از روش جوشکاری الکتروفیوژن می توان اتصالات مختلفی مانند ادامه مطلب…

تبدیل الکتروفیوژن پلی اتیلن

تبدیل الکتروفیوژن پلی اتیلن نوعی از اتصالات است که در خطوط لوله گاز و آب استفاده می شود. در این رابطه ، روش گرمایش با روشهای جوشکاری نسبتاً قدیمی متفاوت است و از برق برای تولید گرما استفاده می شود. با استفاده از روش جوشکاری الکتروفیوژن می توان اتصالات مختلفی ادامه مطلب…

زانو 45 درجه الکتروفیوژن پلی اتیلن

زانو 45 درجه الکتروفیوژن پلی اتیلن نوعی از اتصالات است که در خطوط لوله گاز و آب استفاده می شود. در این رابطه ، روش گرمایش با روشهای جوشکاری نسبتاً قدیمی متفاوت است و از برق برای تولید گرما استفاده می شود. با استفاده از روش جوشکاری الکتروفیوژن می توان ادامه مطلب…

سه راه نامساوی الکتروفیوژن پلی اتیلن

سه راه نامساوی الکتروفیوژن نوعی از اتصالات است که در خطوط لوله گاز و آب استفاده میشود. در این رابطه ، روش گرمایش با روشهای جوشکاری نسبتاً قدیمی متفاوت است و از برق برای تولید گرما استفاده می شود. با استفاده از روش جوشکاری الکتروفیوژن می توان اتصالات مختلفی مانند ادامه مطلب…

سه راه مساوی الکتروفیوژن پلی اتیلن

سه راه مساوی الکتروفیوژن پلی اتیلن نوعی از اتصالات است که در خطوط لوله گاز و آب استفاده می شود. در این رابطه ، روش گرمایش با روشهای جوشکاری نسبتاً قدیمی متفاوت است و از برق برای تولید گرما استفاده می شود. با استفاده از روش جوشکاری الکتروفیوژن می توان ادامه مطلب…

زانو 90 درجه الکتروفیوژن پلی اتیلن

زانو 90 درجه الکتروفیوژن پلی اتیلن نوعی از اتصالات است که در خطوط لوله گاز و آب استفاده می شود. در این رابطه ، روش گرمایش با روشهای جوشکاری نسبتاً قدیمی متفاوت است و از برق برای تولید گرما استفاده می شود. با استفاده از روش جوشکاری الکتروفیوژن می توان ادامه مطلب…

کوپلر الکتروفیوژن پلی اتیلن

کوپلرالکتروفیوژن پلی اتیلن نوعی از اتصالات است که در خطوط لوله گاز و آب استفاده می شود. در این رابطه ، روش گرمایش با روشهای جوشکاری نسبتاً قدیمی متفاوت است و از برق برای تولید گرما استفاده می شود. با استفاده از روش جوشکاری الکتروفیوژن می توان اتصالات مختلفی مانند ادامه مطلب…

کمربند الکتروفیوژن پلی اتیلن

کمربند الکتروفیوژن پلی اتیلن نوعی از اتصالات است که در خطوط لوله گاز و آب استفاده می شود. در این رابطه ، روش گرمایش با روشهای جوشکاری نسبتاً قدیمی متفاوت است و از برق برای تولید گرما استفاده می شود. با استفاده از روش جوشکاری الکتروفیوژن می توان اتصالات مختلفی ادامه مطلب…

لوله کاروگیت

لوله کاروگیت لوله ای است که بر روی سطح خود برجستگی و شیار هایی به موازات هم قرار دارد. لوله کاروگیت از جنس های مختلفی تشکیل شده اند مانند آهن،  فولاد، PVC  و پلی اتیلن. این لوله ها در مواردی کاربرد دارند که انعطاف پذیری فاکتور مهمی علاوه بر مقاومت ادامه مطلب…